02 October 2020 |

03 – How to reach Gen Z with Jake Bjorseth

By Daniel Murray

Gen Z Marketing with Jake Bjorseth, Founder of Trndsttrs, a Gen Z Marketing Agency.